Articole postate de Cornel

 • Flori din Muntii Carpati Romanesti - album foto de exceptie 305

  Dincolo de aerul proaspat si de verdele reconfortant al padurii, pe munte ai sansa sa vezi si acele flori care dau culoare si umplu de farmec fanetele, poienile sau pasunile alpine. Gingase si rezistente totodata, plantele salbatice cresc de la poalele si pana pe crestele muntilor, gasind conditii de viata prielnice atat in camp deschis, cat si la umbra copacilor. Daca unele specii prefera vecinatatea racoroasa a paraurilor, altele se simt in largul lor in terenuri mlastinoase sau in frunzarul putrezit al padurii. Mai "curajoase" si mai bine "dotate" cu sisteme de protectie (forme pitice sau taratoare, dimensi-uni reduse, epiderma groasa, cu tepi sau perisori fini, ce formeaza o adevarata pasla, rezerve de apa in tesutul frunzei etc.) sunt plantele care reusesc sa "colonizeze" stancile golase ale varfurilor de pana la 2.000 m altitudine. Ele trebuie sa faca fata conditiilor aride (vant, seceta, inghet) prezente aproape tot timpul anului.Forme, culori si arome:In general, toate

  Citește mai departe
 • Carpatii Romanesti... 303

  Carpaţii româneşti fac parte din sectorul estic al sistemului muntos alpin, bine individualizat prin direcţia generală a culmilor principale, prin altitudine, prin masivitate şi structură. Rezistenţa Platformei Ruse le-a impus Carpaţilor la formare o direcţie de la nord-nord-vest spre sud-sud-est, direcţie modificată apoi spre vest de horstul hercinic dobrogean.Altitudinea medie a Carpaţilor este de circa 1.000 m, înălţimile maxime depăşind rar 2500 m (în Bucegi, Munţii Făgăraşului, Parângului, Retezatului, Rodnei). În Carpaţii Occidentali, înălţimile culmilor coboară frecvent sub 800 m (în Munţii Codru-Moma, Pădurea Craiului, Banatului etc). Lăţimea sistemului muntos carpatin pe teritoriul României variază între 120 km (în Munţii Rodnei) şi 70 km (în Munţii Parângului).Carpaţii sunt caracterizaţi prin prezenţa unor numeroase depresiuni intramontane şi văi transversale, totale sau parţiale (Dunărea, Jiul, Oltul, Râul Bistriţa, Mureş, Crişul Repede, etc.) Ei au o vechime de

  Citește mai departe
 • Descoperire arheologica... 312

  S-a descoperit un monument preistoric circular de zece ori mai mare decât Stonehenge. Situl arheologic are o vechime de aproape 4000 de ani. Arheologii britanici au demarat excavări majore pentru dezgroparea misterelor ascunse ale unui monument preistoric circular ascuns sub pământ, de aproximativ zece ori mai mare decât Stonehenge. Denumită Marden Henge, structura preistorica veche de 4000 de ani, din Wiltshire, acoperă o suprafaţă totala de 10,5 hectare, echivalentul a zece terenuri de fotbail, fiind cea mai mare de pe teritoriul Regatului Unit. English Heritage derulează deja de doi ani activităţi de sondare şi topografiere în speranţa relevării secretelor din spatele monumentului ce i-a pus pe jar pe istorici secole de-a rândul.

  Citește mai departe
 • Muntii Carpati II... 312

  Carpaţii s-au format concomitent cu întregul sistem alpin, în vastul geosinclinal dintre Platforma Rusă (în est), orogenul caledono-hercinic (în vest) şi scutul african (în sud). Începând din cretacic, în formarea Carpaţilor au avut loc mai multe faze de mişcări de înălţare, aparţinând orogenezei alpine.Relieful a căpătat aspectul actual în timpul cuaternarului, dezvoltându-se pe un mozaic de roci (şisturi cristaline, roci vulcanice, roci magmatice şi roci sedimentare).Ca şi în Alpi, Apenini sau Munţii Scandinaviei, în Carpaţi se găsesc numeroase arii cu forme de relief carstic şi calcaros, forme de relief glaciare relicte, un relief structural şi petrografic variat.Cea mai mare diviziune o constituie Munţii Tatra.O mare parte din vestul şi nordul Carpaţilor Vestici Exteriori din Polonia, Ucraina şi Slovacia sunt tradiţional numiţi Beskids.Graniţa geologică dintre dintre Carpaţii Vestici şi cei Estici, parcurge aproximativ linia (de la sud la nord) dintre or

  Citește mai departe
 • Romanian Carpathians... 306

  Romanian Carpathians are part of the eastern sector of the Alpine mountain system, well individualized by the general direction of the main peaks, the altitude, the massive structure. Resistance to Russian Platform imposed at Carpathian training a northwest direction from north to south south easterly direction and then westward as Hercynic Dobrogea horst.Carpathian average altitude is about 1000 m, height rarely exceeding 2500 m (Bucegi, Fagaras, Parang, Retezatului, Rodna). The Western Carpathians, heights frequently descend the slopes below 800 m (Foreign Moma Mountains, Forest Mountains, Banat, etc.). Width system Carpathian Mountains in Romania varies between 120 km (in Rodna) and 70 km (in the Parang Mountains).Carpathians are characterized by the presence of numerous cross-mountainous valleys and total or partial (Danube, Jiu, Olt, Bistriţa River, Mureş River Quick, etc.). They have 204 million years old.According to geomorphological and geological differences, R

  Citește mai departe
 • Carpathian Mountains Part II... 293

  Carpathians were formed together with the entire Alpine system, the vast geosyncline of the Russian platform (the east), orogenetic caledono Hercynic (west) and African shield (the south). Since the Cretaceous, the formation of the Carpathians took place in several phases of uplifting movements, belonging orogenezei Alpine.Gained relief appearance during the Quaternary current, growing on a mosaic of rocks (crystalline schists, volcanic rocks, magmatic and sedimentary rocks).As in the Alps, Apennines and Scandinavian Mountains, the Carpathians, there are many areas with limestone and karst landforms, glacial relict landforms, structural and petrographic varied landscape.The largest division is the Tatra Mountains.Much of the Western Carpathians External western and northern Poland, Ukraine and Slovakia are traditionally appointed Beskids.Geological boundary between the Western and the Eastern Carpathians, browse around the line (from south to north) between the town

  Citește mai departe
 • Archaeological discovery.... 318

  It discovered a prehistoric circular monument of Stonehenge ten times higher than. The archaeological site is almost 4000 years old.British archaeologists have started unearthing hidden mysteries major excavation of a prehistoric circular monument hidden below ground, about ten times larger than Stonehenge.Marden called Heng, prehistoric structure of 4000 years old, in Wiltshire, covering a total area of 10.5 hectares, the equivalent of ten fields fotbail, the largest of the United Kingdom.English Heritage has already conducted two years of polling activities and topography in the hope of identifying secrets behind the monument as he put the jar on among historians for centuries.

  Citește mai departe
 • Muntii Carpati I... 323

  Munţii Carpaţi reprezintă un lanţ muntos, aparţinând marelui sistem muntos central al Europei. Carpaţii cuprinşi între Bazinul Vienei (care-l separă de lanţul alpin) şi culoarul Timokului (care îl separă de Stara Planina, în Peninsula Balcanică) formează un arc cu o lungime de 1500 km şi o lăţimea maximă de 130 km, desfăşurându-se pe 6° în latitudine şi aproximativ 10° în longitudine. Se întind pe teritoriul a şapte state: Austria, Cehia, Slovacia, Polonia, Ungaria, Ucraina, România şi Serbia.Carpaţii se înfăţişează ca fiind nişte munţi mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depăşind 2000 de metri în altitudine.Cel mai înalt vârf al întregului lanţ Carpatic este Vârful Gerlachovský, 2655 m, în Slovacia - Munţii Tatra, iar în România este Vârful Moldoveanu, având 2544 m, situat în Munţii Făgăraş din Carpaţii Meridionali.Spre deosebire de Alpi, Carpaţii au mari depresiuni intramontane, iar culmile lor se prezintă sub forma unor suprafeţe întinse, acoperite cu pajişti.

  Citește mai departe
 • Chamois, Carpathian coat of arms... 308

  Steep ridges chamois protects wolves, but not by poachers.I was Guţanu in Bucegi, in a place where the path to the slope creep among spruce stands, mountain pine and grassland, and so well camouflaged that no hunting, no hunting is not indifferent to me. Pack of wolves seemed close enough to manage the herd of black goats and I was wondering if and how can I prevent a massacre. For I must admit, though goat hunting by wolves is part of more settled order of nature, I found it difficult to remain completely neutral: chamois is one of my favorites since 1984 and have been involved with the monitoring, restocking and research devoted to this species. But the goats I have saved the dilemma: immediately jumped on a policy difficult to access, where watched with interest his efforts to climb walls wolves. The talented climber of the wolves managed to achieve the policy, but in that moment, several elegant leaps, goats climbed on a porch and more difficult to reach, just above it. Instead

  Citește mai departe
 • Carpathian Mountains, Part I... 314

  Carpathian Mountains are a mountain range belonging to the great central mountain system of Europe. Carpathian Basin caught between Vienna (which separates the Alpine chain) and lane Timok (which separates it from the Stara Planina Balkan Peninsula) forming an arc with a length of 1500 km and a maximum width of 130 km, taking place on 6 ° in latitude and longitude about 10 °. Covers the territory of seven countries: Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland, Hungary, Ukraine, Romania and Serbia.Carpathian mountains appears to be some medium or short, only a few areas exceeding 2000 m in altitude.The highest peak of Carpathian chain is Gerlach Peak, 2655 m, the Tatra Mountains in Slovakia and in Romania is Moldoveanu Peak, with 2544 m, situated in the Fagaras Mountains of Southern Carpathians.Unlike the Alps, the Carpathians have large mountainous and peaks in the form of large areas covered with grassland. Carpathians lies the biggest volcanic chain in Europe. Crystalline a

  Citește mai departe
 • Capra Neagra, Blazonul Carpatilor... 309

  Crestele abrupte apără caprele-negre de lupi, dar nu şi de braconieri.Eram pe Guţanu, în Bucegi, într-un loc unde poteca se strecoară la baza abruptului printre molidişuri, jnepenişuri şi pajişti, şi atât de bine camuflat, încât nici vânătorii, nici vânatul nu se sinchiseau de mine. Părea că haita de lupi a reuşit să se apropie sufi cient de cioporul de capre-negre şi mă întrebam dacă şi cum aş putea preveni un masacru. Căci trebuie să recunosc, deşi vânătoarea caprelor de către lupi face parte din ordinea de mult statornicită a naturii, îmi era greu să rămân cu totul neutru: capra-neagră este una dintre favoritele mele şi începând din 1984 am fost implicat în acţiuni de monitorizare, repopulare şi cercetare dedicate acestei specii. Dar caprele m-au scutit de dilemă: au urcat imediat pe o poliţă greu accesibilă, de unde priveau cu interes strădania lupilor de a escalada pereţii. Cel mai talentat alpinist dintre lupi a reuşit să atingă poliţa, dar, în aceeaşi clipă, din câte

  Citește mai departe
 • Flowers... 302

  GO TO TOP^...

  Citește mai departe
 • Drivers in Bacau, in general strike... 307

  Drivers of public transport to Bacau company controlled by former mayor Dumitru Sechelariu mother, the general went on strike this morning due to a decrease wages and working hours change.One NorthEast Public Transport Employees argue that wages have been reduced without reason. By solving the problem, people say that they will not return to work. In these circumstances, representatives Bacău Hall ordered public transport company working to resolve the conflict quickly."We can not intervene because it is a private matter. I took note of this issue and I ordered the management company to remedy the situation, because this is a public company", Ionut told us Tomescu spokesman institution.The official said about three years, the company controlled by former first family has Dumitru Sechelariu competition in Bacau, Hall and attempts to organize a new tender for the awarding of city routes were blocked by prefecture. Also, Public Transport Company SA Bacau asked to subsidize

  Citește mai departe
 • Flori... 298

  GO TO TOP^...

  Citește mai departe
 • Romania defeated by water. To how much time?... 297

  Authorities promise that will allow residents of Ceatalchioi building materials, to raise other homes. But only if the water is withdrawn from the village. That means in about three months after the findings of specialists. Too close for winter to start work in May. Until next year, in spring, if they could do something. Accommodate the victims in Tulcea fear of the authorities nor the second version: modular houses, constructed of wood, not too much help. First to repair broken dam the Danube, so as not to wake again take the waters. For nearly 100 people in total flooded area left the situation is even worse. There have packed on a piece of intact dam water or sleep on chairs, the ship Mircesti. Not a day passes without care physicians to be called to many elders, all heart. Virtually dozens of people living on a boat and get only canned food, bread and biscuits. Are older people who do not have anyone in the world. I like it enough to have appeared Ceatalchioi profiteers. Those who

  Citește mai departe

Articole recente