Regimul special pentru agricultori (HG nr.284/2017)

Prin OUG nr.84/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal plublicata in M.O nr.977/2016 a fost adugat un nou articol (art.315.1) in legea nr.227/2015 privind Codul fiscal intitulat Regimul special pentru agricultori. HG nr.284/2017 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 orivind Codul fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016,